Vårt kvalitets-och mijöarbete.

KVALITET

Systematiskt kvalitetsarbete

SCANDIUM Service AB är kvalitetscertifierad enligt EN ISO 9001:2015.


Kvalitetssystemet är en naturlig del av oss och beskriver hur vi arbetar för att ständigt förbättrar oss. Detta är ett gemensamt mål, som vi beskriver i vårt ledningssystem där vi arbetar med övergripande och detaljerade mål. Vårt mål är att alltid vara det bästa leverantörsvalet för våra nuvarande och framtida kunder. SCANDIUM Service AB, med samtliga anställda, skall uppfylla kundens förväntningar och krav på kvalitet och leveranssäkerhet genom att leverera rätt tjänst i rätt tid. Varje medarbetare introduceras i vårt verksamhetssystem ISO 9001:2015 vid introduktionsutbildningen och skall känna sitt ansvar för att bidra till och förbättra kvaliteten inom sitt eget arbetsområde och att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar och idéer till lösningar. Vi revideras årligen externt av BMG Trada certifiering AB, som är ackrediterade av Swedac.

SCANDIUM är även ett Auktoriserat Serviceföretag genom Svenskt Näringsliv/Almega, med höga krav, detta för att stärka vår seriositet som städbolag i branschen.


Egenkontroller

Egenkontroller utförs av städare, som kontrollerar och signerar städningen på kontrollblankett som är placerad vid varje objekt, alternativt genom skanning av QR-kod som registreras i digitalt program .


Kvalitetskontroller enligt INSTA 800:2018 (Städkvalitet - System för fastställande och bedömning av städkvalitet)

Vi arbetar enl. kvalitéts-standarden SS 62 78 01:2018 (INSTA 800) för fastställande och bedömning av städkvaliteten. Kvalitetskontroll med hjälp av standarden används för att mäta nedsmutsningsgrad, resultat och behov. Vi använder oss av visuell kontroll och lämnar rapporter till beställaren. Kontrollant eller arbetsledare som utför kontrollerna är certifierade INSTA-kontrollanter av Visera AB.


MILJÖ

Systematiskt miljöarbete

SCANDIUM Service AB är miljöcertifierade enl. ISO 14001:2015.


SCANDIUM Service AB med samtliga medarbetare, är införstådda och följer samtliga aktuella miljölagar och andra lagkrav.

Vi arbetar aktivt för att vara delaktiga och ständigt förbättra oss, upprätta, följa och utveckla nya miljömål samt sträva efter att byta ut produkter och tjänster mot miljövänliga alternativ. Vi har rutiner och arbetar för att skapa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

SCANDIUM följer riktlinjer för varje kommuns avfallsförordning och riktlinjer där vi arbetar, för ett hållbart miljöarbete.


Hållbarhetspolicy

Vi ska arbeta för ett hållbart samhälle och miljö där vi alla människor och naturen kan leva sida vid sida och i harmoni. Detta ska beaktas både arbete och på fritiden.


Miljöansvar

Miljöansvar innebär att företagets verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Vi som är tjänstebaserade företag måste ta hänsyn till användning av resurser som energiförbrukning genom samordning/samkörning med lätta skåpbilar som är miljöbilar och bränslesnåla. Vi arbetar kontinuerligt med att minska användningen av kemikalier och följer varje Kommuns avfallsförordning och kundens miljöprogram när det gäller hantering och avfallssortering. Information delges varje arbetstagare innan uppdragsstart, för hur avfallssorteringen ska hanteras och att de ska transporteras enl. bestämmelserna. 


Det är våra fantastiska kunder som får oss att älska vårt yrke